لرزه گیر لاستیکی اکاردئونی فلکسورپارس

لرزه گیر لاستیکی اکاردئونی فلکسورپارس

لرزه گیر لاستیکی اکاردئونی فلکسورپارس
فروشگاه فولادی (

نمایندگی رسمی فلکسور

پارس )

پروژه

های

فلکسور پارس

: ( استفاده از محصولات

فلکسور پارس

)
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

های

صنعت گاز

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

های

صنعت نفت

محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

های

صنعت پتروشیمی

محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

پتروشیمی رازی

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

پتروشیمی خارک

محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه های

نیروگاه نکا

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه های

نیروگاه ری

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه های

صنعت_سیمان 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

سیمان اردبیل

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

سیمان دورود

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

سیمان هگمتان

محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

سیمان شرق

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

سیمان بهبهان

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه های

بیمارستانی

محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

های

دانشگاهی

 
محصولات

فلکسور پارس

استفاده شده در

پروژه

دانشگاه تبریز

و بسیاری پروژه های دیگر